Aile Hekimliği

  • IMG_0125.JPEG
  • IMG_0113.JPEG
  • IMG_0118.JPEG

Bölüm Hakkında Genel Bilgi :

Aile Hekimliği, birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli, kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmayı gerektiren bir uzmanlık dalıdır.


Özellikleri

a. Sevk zinciri içinde kişilerin sağlık sistemi ile ilk temas noktasını oluşturur.
b. Kolay ulaşılabilir.
c. Entegre ve koordine hizmet sunar.
d. Kendisine başvuran kişilerle ilişkisi süreklilik arz eder.
e. Hasta bakımında bütüncül (Biyopsikososyal) yaklaşım sergiler.
f. Sunduğu hizmet kişisel olmakla birlikte, aile ve toplum yönelimlidir.
g. Hastaları ile ilişkisinde gizlilik ve yakınlık esastır. h. Hastasının yararını ön planda tutar.
i. Sağlık kaynaklarının etkili kullanımı konusunda duyarlıdır.
j. Hasta bakımında aile hekimliğine özgün görüşme ve klinik karar verme süreçlerini işletir. k. Sunduğu hizmetin gereklilikleri doğrultusunda bir ekip içinde çalışır.

Aile Hekimliği sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasını oluşturur; hizmet almak isteyenlere açık ve sınırsız bir giriş sağlar ve yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğine bakmaksızın tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenir.Aile Hekimliği Uzmanı;

• Kendisine başvuran her bireyin sağlık ile ilgili her konuda ilk değerlendirmesini yapmak,
• Her hastasına aile hekimliğinin temel ilkeleri doğrultusunda erken tanı ve tedaviyi sağlamak.
• Kronik ve tekrarlayıcı hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi verebilmek.
• Aile hekimliği hizmetinde hastalarının fiziksel, ruhsal ve sosyal özelliklerini de dikkate almak,
• Bireylerin koruyucu ve tedavici sağlık hizmeti sunarak yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek
• Hastalarla uzun süreli bağlantı kurarak, hastalıklarla ilgili bilgileri toplamak gibi temel özelliklerde ustalaşması gerekmektedir.

Aile Hekimliği Uzmanlığı 5 Temmuz 1983 tarihinde Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yer almıştır ve ilk Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1984 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurulmuştur. Uzmanlık Eğitimine ise ilk olarak 1985 yılında Ankara, İstanbul, İzmir’de Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Hastanelerinde başlanmıştır. Hastanemiz de aile hekimliği uzmanlık eğitimine ilk başlayan hastanelerden olup yetiştirdiği uzmanlar ülke çapında hizmet verme yanında güzide üniversitelerimizin tıp fakültelerinde akademisyen olarak ta görev yapmaktadırlar. Şu anda birçok üniversite ve eğitim ve araştırma hastanesi aile hekimliği kliniklerinde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerine devam edilmektedir.

Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde 2005 yılından itibaren Düzce ilimizde pilot uygulamalara başlanan aile hekimliği uygulamalarına 2010 yılı sonu itibarıyla ülkemizin 81 ilinde geçilmiştir.


Aile Hekimliği Kliniği Olarak Temel Amaçlarımız:

• Ülkemizde yaşayan herkesin birinci basamak sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte aile hekimliği uzmanları yetiştirmek,
• Bunu yaparken disiplinler arası bilimsel işbirliği yapmak,
• Toplumumuzun gereksinimlerine uygun sağlık hizmeti sunumu konusunda birinci basamağa yönelik tıbbi araştırmalar yapmak,
• Birinci basamakta çalışan hekimlerin sürekli tıp eğitimi bağlamında eğitimlerine katkı sağlamak.
• Böylece Türkiye'de yaşayan herkesin mümkün olan en iyi birinci basamak sağlık hizmeti alabilmesine katkı sağlamak.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Kliniğimizde yaş, cinsiyet ya da herhangi bir özelliğine bakılmaksızın tüm başvuranların birinci basamak düzeyinde ayaktan tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Özellikle aynı anda farklı yakınmalar ile başvuran ve belli bir branşa yönlendirilemeyen ayrışmamış hastaların yönetiminde aile hekimliği önemli bir göreve sahiptir.


Klinik hangi hastalıklara bakar?

Kliniğimizde yaş, cinsiyet ya da herhangi bir özelliğine bakılmaksızın tüm başvuranların birinci basamak düzeyinde ayaktan tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Bu minvalde hem diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların yönetiminde aktif rol alırken hem de akut hastalıkların yönetiminde görev alır. Kliniğimizin temel prensibi “Hastalık değil hasta vardır”. Bu sebeple bize başvuran her hasta sadece hastalıkları mucibince değerlendirilmeyip kişinin özel durumları da dikkate alınarak kişiye özel bir değerlendirmeye tabi tutulur ve onun için en uygun tedavi ve takip planlaması yapılır.


Nasıl Muayene Olurum:

Muayene için MHRS sisteminden randevu alınarak veya yoğunluk durumuna göre doğrudan birim sekreterliklerine başvurarak muayene olunabilir.

Doktorlar

27 Ekim 2023