Hasta - Çalışan Hakları ve Sorumlulukları
24 Şubat 2022

HASTANIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

(HASTA SORUMLULUKLARI)

Hastanın uyması gereken kurallar 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 42/A maddesi doğrultusunda belirlenmiştir. 

1. Hastane Kurallarına Uyma

Hastalar;başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibini bir parçası olduğu bilinciyşe hareket eder.

2. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hastalar; Yakınmalarını,daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri tıbbi müdahaleleri,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak  verir. 

3. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hastalar;hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisin gidişatı hakkında geri bildirimlerinde bulunmalıdır.

4. Sağlık Bakanlığı Düzenlemelerine Uyma

Hastalar;

• Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yerlere bildirir.

• İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

• Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

• Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur.

HAK İHLALLERİNİN ÖNLEMESİNE YÖNELİK YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERDE:

“HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ” ESAS OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR

ÇALIŞAN HAKLARI:

   Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması Bakanlığımızın temel hedeflerindendir. Bu çerçeve-de, sağlık çalışanlarının haklarına ve güvenliğine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Çalışma ortamından kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi, güvenli sağlık hizmetinin sağlanması ve iletişim konularını da kapsayacak şekilde risk değerlendirmeleri yapılarak gerekli tedbirlerin alınması, beyaz kod uygulamasına geçilmesi, çalışan hakları ve güvenliği birimlerinin kurulması, çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesi, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi ve hukuki yardım hususlarında mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır.

Çalisan haklari ve güvenliği uygulamalari rehberi.pdf